Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „Дон Такси”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “Дон Такси” ЕООД, наричано по-долу „Дон Такси”, от една страна, и Потребителите на Интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://transfertaxi.eu/bg/ (наричани по-долу Потребители), от друга.

“Дон Такси” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201719431, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, п.к. 7000, ул. „Ради Иванов“ № 14, вх. 4, ет. 4, имейл адрес: transfertaxieu@gmail.com, телефон: +359/899 392 053

“Дон Такси” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 426260.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://transfertaxi.eu/bg/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://transfertaxi.eu/bg/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Дон Такси” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Дон Такси”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „Дон Такси”. С натискане на виртуален бутон „Регистрация“ се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Чл. 1 Услугите, предоставяна от „Дон Такси” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „Дон Такси” е електронен портал, достъпен на сайта https://transfertaxi.eu/bg/, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за предлаганите от Дон Такси” услуги.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
Чл. 3 (1) „Дон Такси” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://transfertaxi.eu/bg/ и на IP адреса на Потребителя.
(2) „Дон Такси” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „Дон Такси”.

Чл. 4 (1) „Дон Такси” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „Дон Такси” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “Дон Такси” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „Дон Такси” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Дон Такси”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Дон Такси”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „Дон Такси”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Дон Такси” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “Дон Такси” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Дон Такси” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “Дон Такси” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „Дон Такси”.
(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „Дон Такси”.
(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице се е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него фирма-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уеб сайта на „Дон Такси”.
(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Дон Такси” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „Дон Такси”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Дон Такси”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителя има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА
Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уеб сайта на „Дон Такси”, за да сключват договори за услуга на предлаганите от „Дон Такси” услуги в електронния магазин.
(2) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на заявяването и от Потребителя чрез уеб сайта на „Дон Такси”.

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.
(2) След избиране на една или повече услуги, предлагани на уеб сайта на „Дон Такси”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си с услуги.
(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(4) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ
Чл. 11 (1) Цените на услугите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уеб сайта на „Дон Такси” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на услугите са посочени във валутата, посочена на уеб сайта на „Дон Такси”, и включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. Услугите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уеб сайта на „Дон Такси”.
(3) Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.

Чл. 12 „Дон Такси” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) „Дон Такси” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Дон Такси”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

ПЛАЩАНЕ
Чл. 14 Когато Потребителят отказва услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уеб сайта възможности. На https://transfertaxi.eu/bg/ е възможно плащане чрез кредитна или дебитна карта, чрез банков превод и чрез PayPal.

Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 „Дон Такси” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Дон Такси”.

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
Чл. 18 В случай, че Потребителят открие явно несъответствие на услугата с договора за услуга, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 19 „Дон Такси” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 20 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уеб сайта на „Дон Такси” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Дон Такси” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Дон Такси”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.
(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Дон Такси”, „Дон Такси” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „Дон Такси” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „Дон Такси” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уеб сайта на „Дон Такси” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
(5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уеб сайта на „Дон Такси”.

Чл. 21 (1) „Дон Такси” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „Дон Такси” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „Дон Такси” върху съдържащите се на уеб сайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.
(3) „Дон Такси” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „Дон Такси” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Дон Такси” или прекратяване поддържането на уеб сайта му.
(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „Дон Такси” услуги.
(3). При прекратяване на договора „Дон Такси” деактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 23 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 24 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уеб сайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 25 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 26 (1) „Дон Такси” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Дон Такси” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 27 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.